Проектът „Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията” си поставя за цел да изгради социално отговорно поведение сред младежи на възраст 15-29 г., развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения за справяне с трудности. Както и да повиши информираността на младите хора с цел превенция на зависимости и изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации, като това ще се случи чрез насърчаване участието им в различни инициативи. Сред целите е и да се създадат условия за засилване на мотивацията и потенциала на младежи в неравностойно положение.

Проектът предвижда прякото включване на 40 младежи, от които 20 младежи в неравностойно положение и 1000 младежи от цялата страна.
Множество представени случаи в национални и регионални медии, извършени изследвания и изготвени стратегически документи, в това число и разработения Механизъм за противодействие на тормоза и насилието, утвърден от Министъра на образованието и науката показват все повече зачестили случаи на агресия и насилие, извършени от деца и младежи или над тях. Съгласно Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–2020 г.) и извършеният анализ на ситуацията в България в сферата на образованието и младежта, броят на регистрираните случаи на агресивни прояви расте. Чрез реализирането на планираните дейности по проекта и участието на младите хора в социални, културни и здравни мероприятия се цели изграждането на социално отговорно поведение, преодоляване на различията и зависимости и повишаване на гражданската активност.

В рамките му са предвидени дейности, създаващи възможности за постигане на заложените цели, а именно – провеждане на информационна кампания, насочена към превенция на агресията, вкл. заснемане на филм, провеждане на конкурс за влог, провеждане на изнесен социално – здравен тренинг под надслов „Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията“, организиране на лекции и дискусии и спортни прояви.

Конкурс за влогърски видеа „Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията“