Сдружение „Асоциация Докосни дъгата“ – град Плевен стартира реализацията на проект НПИМД-КО1-ОБЛ-024/2023/22.03.2023г. „Младите хора – Бъдещето на област Плевен – гражданско активни“ с договор № 25-00-47/13.07.2023, който се изпълнява по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта 2023-2025 г., Ключова област: „Младежки дейности и младежка работа“.

Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, ще се реализира в рамките на 6 месеца и ще обхване 290 младежи на възраст 15-29 г. с различен социален статус, в т.ч. млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, млади хора с увреждания, млади хора със специални образователни потребности и млади хора от малцинствата.

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на област Плевен – град Никопол и град Плевен. Основен фокус на проекта е да се разчупи демонстрираното пасивно поведение и занижена социална култура на младите хора чрез засилване на социално отговорно поведение при младежите от целевата група и изграждане на трайни умения за справяне с агресията.

Основните цели на проекта са насочени към насърчаване на отговорно поведение сред младите хора и намаляване на агресията, както и към изграждане на социално отговорно поведение сред младите хора, развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения за справяне с трудности.

Специфични цели на проекта са повишаването на информираността на младите хора, с цел превенция на агресията; изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации чрез насърчаване участието младите хора в спортни прояви; насочване на младите хора към иновативни форми на ангажираност, засилване на лидерски качества, развиване на т.нар. „меки умения“.

Чрез реализиране на планираните дейности ще се осигури възможност за формиране на умения у младите хора сами да си планират и определят целите на собствения си живот. Участниците в проектните дейности ще са насърчавани към проява на отговорно поведение и осигуряване на възможности за участие в обществения живот и изразяване на активна граждански позиция.

Сред предвидените дейности по проекта са: организиране на форум за младежи „Младежкият глас на Плевен“, в който са предвидени реализиране на три панела – „Лидерство“, „Дебат – Спорт или Не“, „Младежко предприемачество – Мисли градивно и се развивай. Не бъди агресивен, бъди новатор“; организиране и провеждане на практическа творческа инициатива – „Презентирай себе си!“, включваща заснемане на видео уроци на тема „Изрази себе си с думи, не с удар“; организиране и провеждане на младежка инициатива „Спорт и изкуство“, разделена в две части – конкурс за рисунка „Не на агресията в мен“ и отборни игри „Влез в обувките на другия“; провеждане на публична кампания Спортна Бурлеска / флашмоб „Младежкият глас на Плевен“.

Очакваните резултати са свързани с постигане на специфичните цели на Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта 2023-2025г, Ключова област: „Младежки дейности и младежка работа“.