Младите хора на Молдова и България –  без граници

 Основна цел на проект „Младите хора на Молдова и България –  без граници“ е да се повиши качеството на образование и да се съхрани културната идентичност на гражданите на Р Молдова от български произход.

Специфични цели на проекта са:

 • Създаване на условия за съхраняване и развитие на културната идентичност на младите хора, граждани на Р Молдова от български произход в мултикултурна среда.
 • Създаване на условия за достъп до качествено образование и социализация на ученици от 7 училища на територията на Р Молдова.
 • Създаване на условия за засилване на мотивацията и потенциала на младите хора, граждани на Р Молдова от български произход в мултикултурна среда.
 • По отношение на Дейност „Кът на българската история и култура“

Бяха създадени музейни експозиции, представящи историческата значимост на Р България в 7 училища на територията на Р Молдова, в които се обучават деца от български произход.

За реализирането на дейността са изпълнени следните действия и дейности:

–        Осигурени/закупени са носии и униформи за предвидените 7 кътове на българската история и култура;

–        Осигурени/закупени са експонати и литература за 7 къта.

–        Изработeни/закупени,  доставени и монтирани на мебели и оборудване и експонати за създаване на кътове на българската история и култура (витрини, етажерки, манекении др.) – за 7 къта

 • По отношение на Дейност „Създаване и функциониране на свободно пространство „Без граници“.

Бяха създадени свободен  достъп до Интернет-пространство с обзавеждане, осигуряващо удобства за работа и естетически въздействащо според младежките представи.

За реализирането на дейността са изпълнени следните действия и дейности:

–        Осигурени/закупени са 7 бр. компютри, 7 бр. телевизори, 21 бр. външни памети/флашки.

– закупени са маси за разполагане на компютърна конфигурация с възможност за 2 работни места и столове – 7 бр. комплекти

Част от дейностите на проекта ще се реализират и през следващите години под формата на разпространение за усвояване на българския език и познаването на българската история и култура като  базисно условие за запазване на културната идентичност на българския народ без ограничение за място и време.

Образованието на младите хора на България трябва да се възползва от всички възможности без граници и в реално време за комуникации, улесняващи получаването на желаното и по-качествено образование, което е допълнителен фактор за тяхната институционална стабилност в средносрочна и дългосрочна  перспектива.

Ефект на ниво политики

Тъй като настоящото предложение има:

(а) Основна цел  да се повиши качеството на образование и да се съхрани културната идентичност на гражданите на Р Молдова от български произход.

(б) за целева група  – Ученици от 1. до 11. клас (2 100 ученици) от 7 училища на територията на Р Молдова, учители, родители, роднини, граждани и гости на населените места с компактно етническо население.

В посока към подобряване  на условията за съхраняване и развитие на културната идентичност на младите хора, граждани на Р Молдова от български произход в мултикултурна среда. Създаване на условия за достъп до качествено образование и социализация на ученици от 7 училища на територията на Р Молдова и създаване на условия за засилване на мотивацията и потенциала на младите хора, граждани на Р Молдова от български произход в мултикултурна среда са  политики, чието влияние оказват  всички дейности и основни резултати от проекта. Те – съобразно целта на процедурата, по която кандидатствахме, създават непосредствените условия за актуализация на текущия план за развитие и за изготвянето на следващия план, който е с хоризонт до 2022година на Фондация «Български дух».

Анализ и заключение:

Отчитайки критерия ефективност, постигнахме следните резултати:

– Повишена мотивация на децата за участие в образователния процес и личностна

творческа изява, провокирани от нови търсения и обогатени познания по образователните и културно-исторически направления.

–  Стимулирана и ангажирана в училищния живот родителска общност;

–  Стимулирана и ангажирана в културно-историческия и образователен живот  учителската общност;

Всички дейности бяха своевременно изпълнени и разпространени в социалните мрежи в Р. Молдова и в Р. България.

Този вид дейности доведоха до редица предимства в сравнение със стандартните подходи за работа и обучение.

Училището е втората по значимост социална среда на детето след семейството. Там то създава взаимоотношения с връстници, развива своите социални умения, усвоява нови ценности и нагласи, запознава се с българската история, култура и литература.

Учебната среда,в която попадат децата може да бъде техен „втори шанс” за развитие като уверени, достойни и щастливи хора.

Наблюдаваната практика води не само към усвояване на знания, но и към развитие на умения и формиране на нагласи и емпатия.

Използваните  стилове на мислене и на учене ще дадат по-добра перспектива на учениците за развитие на обич към българската история, култура и литература:.

–  Визуален – учене чрез образи, представи, метафори;

–  Слухов – учене чрез думи, понятия, схеми;

В посока прилагане на иновативни подходи при работа с деца в мултикултурна среда ще продължим да развиваме съществуващите дейности с нови такива – обогатяване на фонда от историческа и образователна литература, нови образователни игри,  повишаване организацията на училищното  и лично време на учащите.

Развиване на подобни български кътове и в други училища на територията на Р. Молдова с български ученици.

Партньори на проекта:

 • Сдружение „Младежки гвардейски отряди“
 • Национална гвардейска част
 • Национален военно-исторически музей
 • Национална служба – Военна полиция
 • Българска национална телевизия
 • Регионален исторически музей  – Смолян
 • Дамасцена – Стоян Стоянов
 • Регионален исторически  Музей  – Бургас
 • Община Смолян
 • Община Казанлък
 • Областна управа  Бургас
 • Национален музей „Васил Левски“ – Карлово
 • Исторически музей  – Батак
 • Регионален исторически музей – Бургас
 • Регионален исторически музей – Враца
 • Областна управа Русе
 • Регионален исторически музей – Русе
 • Исторически музей –  Панагюрище