Развитие по случая с отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в детска градина

Развитие по случая с отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в 187 ДГ „Жар птица“, гр.София, ж.к Красна поляна 2, гр.София В отговор на подадена жалба до заместник-кметовете по направления „Финанси и здравеопазване“,  „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, жалбоподателят получава покана…